11. ledna 2020 se v místním kulturním domě uskutečnila výroční valná hromada SDH Domoradovice. Letos se jako host zúčastnil i starosta města Hradec Mgr. Patrik Orlík, který při svém proslovu povzbudil členy sboru do další práce. Celkem se schůze zúčastnilo 38 členů sboru a schůze tedy byla usnášeníschopná. Hlavním tématem schůze totiž byly letošní volby do výboru.  V rámci schůze byl rovněž schválen plán činností na rok 2020, zprávu revizní komise přednesl její předseda (od letoška revizor) Pavel Hrbáč, zprávu o hospodaření sboru za rok 2019 přednesla pokladní sboru Ludmila Řemelková a výroční zprávu SDH přednesl staronový starosta sboru Martin Kowal. Výsledky voleb můžete shlédnout níže. Všem zvoleným členům přejeme hodně zdaru v práci pro sbor.