1. února 2021 by se dožil 90 let jeden z nejvýznamnějších občanů v novodobé historii obce Domoradovice, pan Karel Kříž.

Vystudoval Obchodní akademii v Opavě a ihned po návratu z vojny se zapojil do veřejné práce v obci a využil tak možnost podstatným způsobem ovlivnit život v ní. V roce 1956 vstoupil do sboru dobrovolných hasičů. V této organizaci postupně vykonával funkci jednatele, předsedy a posléze kronikáře. Za svou práci byl oceněn čestnými uznáními okresu i kraje a je nositelem medailí za věrnost, za příkladnou práci, za zásluhy, za mimořádně zásluhy a řádu svatého Floriána. Hasičství bylo jeho velkou láskou. I v době, kdy již nemohl aktivně působit, s velkým zájmem sledoval co se ve sboru děje a radoval se z jeho úspěchů. Kdykoliv viděl z okna, že odjíždí hasičské auto s mladými hasiči na soutěž, netrpělivě vyhlížel, kdy se vrátí a zda radostně troubí, že opět vyhráli.

V roce 1957 bylo v obci založeno JZD a mladý Karel Kříž byl pověřen vedením účetnictví.

 Nesmazatelně se zapsal do historie obce, když byl v roce 1964 zvolen předsedou místního národního výboru. Pod jeho vedením se Domoradovice proměnily z celkem nevzhledné vesnice s vytékající močůvkou z každého dvora, v kvetoucí, malebnou obec. Obec s téměř kompletní občanskou vybaveností, dlážděnými chodníky lemujícími státní silnici, rámkovými ploty oplocené udržované zahrádky podél nich, splaškovou kanalizací. S novou prodejnou smíšeného zboží, pohostinstvím, opravenou budovou základní školy i zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí. Aktivně pracujícím sborem dobrovolných hasičů, vybaveným starším sice motorovým vozidlem a motorovou stříkačkou. A protože i v čele vedení zemědělského družstva stál osvícený hospodář pan Rudolf Vícha, došlo i na stánek kultury, jehož výstavbu JZD spojilo s výstavbou budovy pro svou administrativu. Stavbu tohoto objektu předcházelo dlouhé a obtížné vyjednávání s majiteli pozemků, na nichž měla stavba stát. I to se zejména jeho zásluhou podařilo úspěšně završit a tak již ve funkčním období jiného předsedy, vznikla multifunkční budova kulturního domu, vybaveného krásným tanečním sálem pro až 180 návštěvníků. Lidé pak sami začali opravovat své domy a ploty podél cesty. Jeho zásluhou bylo, že občané začali věřit, že tato práce má smysl, a že co si sami neuděláme, nebudeme mít. Funkci předsedy MNV zastával až do roku 1971.

V posledních letech svého plodného života zápasil s těžkou a nevyléčitelnou chorobou, jíž v roce 2008 v nedožitých 78 letech podlehl.